loader

Stadgar för Nordic Legends Airsoft Team

§1 Föreningens Namn
Föreningens namn är Nordic Legends Airsoft Team.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.

§4 Syfte
Föreningen är ansluten till Sverok. Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för Airsoft. Föreningen arbetar med likabehandling för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.

Medlemmar förbinder sig att följa föreningens stadgar och endast spela under Nordic Legends märke när de officiellt representerar föreningen.

§5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1 april till 31 mars.

§2 Medlemmar och Medlemskap.
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar i Nordic Legends och godkänna föreningens stadgar. Medlem blir den som skriftligt har anmält medlemskap till föreningen och har betalt föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Då kommer styrelsen istället att begära ett inträde i föreningen genom att skicka en ansökan till föreningens kassör.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöten. Även kunna väljas till förtroendeuppdrag i föreningen (till exempel styrelse eller valberedning). Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem.
Medlemskapet gäller till och med det påföljande verksamhetsårets årsmöte. Efter detta måste medlemmen på nytt betala medlemsavgift om den vill fortsätta vara medlem i föreningen. Om medlem lämnar föreningen tidigare under året återbetalas ingen avgift.

En medlem som vill gå ur föreningen i förtid ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas personen inte som medlem längre i verksamheten och kan inte heller påverka den.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd från föreningens verksamhet och utesluten ur föreningen. En person som har blivit avstängd är fortfarande medlem i föreningen men har inte rätt att delta i verksamheten. Om personen utesluts är den inte längre medlem i föreningen. Beslut om avstängning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

Om en medlem blivit avstängd måste det kommande årsmötet besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

Anledningar som kan ligga till grund för eventuell avstängning eller uteslutning är:
Alla former av diskriminering, Kränkningar och främlingsfientlighet. Därmed kommer vi inte att acceptera att medlemmar spelar tillsammans med Nordic Legends i kläder med starka kopplingar till entiteter vars värden går emot våra egna.

§4 Styrelsen
Styrelsen ska vara minst tre personer. De skall dela på ansvaret, Såsom ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte,bidragsansökningar och för att det som bestäms på årsmötet blir genomfört.

Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar.

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer
Föreningen ska ha en eller två revisorer. Revisorns uppgift är att granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.
Revisorerna väljs på årsmötet, och tillträder så fort mötet är slut. En person som sitter i föreningens styrelse kan inte också väljas till revisor.
Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§6 Firmateckning
Styrelsen ska bestämma vilka som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare. Styrelsen kan alltid gemensamt teckna firman.

§7 Valberedning
Föreningen kan ha en valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder så fort mötet är slut.

Om ingen valberedning väljs, ansvarar föreningens medlemmar gemensamt för valberedningens uppgifter. Medlemmarna skickar då sina förslag/synpunkter till styrelsen minst 2 veckor före nästkommande årsmöte. Styrelsen ansvarar för att sammanställa och på årsmötet presentera alla punkter som föreslagits.

§8 Årsmöte
Årsmötet skall hållas senast den 31 mars varje år.
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Medlemmarna skall få veta tid, plats och vad som skall tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen är närvarande på mötet och de enhälligt godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.

Om det finns särskilda skäl kan årsmötet hållas senare än den 31 mars, under förutsättning att medlemmarna godkänner det.

Detta skall alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:
1) Mötets öppnande
2) Beslut om mötets giltighet
3) Val av mötets ordförande
4) Val av mötets sekreterare
5) Val av minst en person att granska protokollet efter mötet,och göra det tillgängligt för våra medlemmar att läsa via vår hemsida samt vid behov vara rösträknare
6) Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7) Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8) Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9) Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10) Information om föreningens inventarier
11) Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
12) Beslut om årets verksamhetsplan
13) Beslut om årets budget och medlemsavgift
14) Val av årets styrelse
15) Val av årets revisor(er)
16) Eventuellt val av årets valberedare
17) Övriga frågor
18) Mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§9 Omröstningar
Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var, är man inte på plats kan man inte rösta. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten. Omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att förslaget inte går igenom.

Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§10 Ändra stadgarna
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte och om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla måste minst dubbelt så många rösta för ändringen, som de som röstar mot.

§11 Nedläggning
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen vidare. Om föreningen läggs ned ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas.

Om föreningen har pengar eller saker kvar när den läggs ned ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller till Sverok. En ansvarig ska utses av årsmötet för att avsluta föreningens konton, säga upp eventuella avtal, sköta överföring av tillgångar och avregistrering från Sverok.

sv_SESwedish